W dniu 26.10.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku.

Nr sprawy 054/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.10.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 208-508188 w dniu 26.10.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/389502

ID postepowania: 389502