W dniu 30.06.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zimowe utrzymanie jezdni w Bydgoszczy w latach 2020-2024 (4 sezony zimowe) – IV części.

Nr sprawy 033/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.06.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 124-304242 w dniu 30.06.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360221

ID postepowania: 360221