W dniu 02.05.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego” – ETAP I

Nr sprawy 019/2019,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr  543598-N-2019 z dnia 02.05.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (019_2019 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Dokumentację projektową (DP) oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (019 _OPZ,DP, SST - zał. 2).

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Tomasz Szymański - tel.: +48 52-582-27-70,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Magdalena Pakalska - tel.: +48 52-582-27-59

W dniu 20.05.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 04.06.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.