W dniu 27.11.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Budowa sieci teletransmisyjnej. Koordynacja sterowników i urządzeń wspierających sterowanie ruchem i transport publiczny w ramach zadania: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy Miasta Bydgoszczy".

Nr sprawy 057/2018,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 653739-N-2018 z dnia 27.11.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (057_2018 SIWZ) wraz z załącznikami, przy czym dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiąca załacznik Nr 1 do SIWZ zamieszczona oddzielnie (057_2018 SIWZ_zał 1_DP+SST).

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Eugeniusz Umiński - tel.: +48 52-582-27-68 oraz Krzysztof Ludwig - tel.: +48 52-582-27-01.

 

W dniu 07.12.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 1 treści SIWZ dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie. Nowe obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 12.12.2018 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowe obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2018 r., godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 12:15.

 

W dniu 17.12.2018 r. Zamawiający, w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 10.01.2019 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 92 ust. 7 UPZP.