Ogłoszenie o zamowieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.09.2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania o godz. 11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

             1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

             Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69

             2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

             Zenon Burzych - tel.: +48 52-582-27-18
             Jacek Piotrowski - tel.: +48 52-582-27-14/15

 

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

W dniu 21.09.2018 r. Zamawiający zamieścił poniżej informację o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.09.2018 r., do godz. 10:30, nie złożono żadnej oferty.