W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt. II SA/Bd 1139/16 stwierdzającym nieważność przepisu Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy o pobieraniu opłat za parkowanie w SPP w soboty, opłaty wniesione przez kierowców za parkowanie pojazdów w soboty w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (SPP), w okresie od dnia 22.10.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. podlegają zwrotowi na wniosek.

Osoby, które chcą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zwrot opłat za parkowanie w soboty powinny korzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.

Zwrot opłat uiszczonych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w soboty,
na podstawie załączonych oryginalnych biletów parkingowych lub innych dokumentów w oryginale, potwierdzających uiszczenie opłaty, dokonywany będzie po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku w formie przelewu, na rachunek wskazany przez wnioskodawcę.