Drukuj

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

PROWADZENIE ROBÓT (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481), §1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  uchwały XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.  publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281  poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Powierzchnię zajęcia pasa drogowego, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego według załącznika (zajęcie pasa)
  • Osobę odpowiedzialną za prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym
  • Osobą odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie


Do wniosku należy załączyć:


Opłaty


Termin załatwienia sprawy


Jednostka odpowiedzialna


Tryb odwoławczy


Dodatkowe informacje: zakończanie robót należy zgłosić pisemnie. Do odbioru pasa drogowego po robotach rozkopowych przedłożyć deklaracje zgodności wykonania z warunkami wydanymi na etapie uzgodnienia dokumentacji (oświadczenie kierownika robót).