Powrót

Uzgodnienie organizacji ruchu

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (DZ. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 )

Wymagane dokumenty:
 1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • Parametry geometrii drogi;
  3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w  przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres  planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. Nazwisko i podpis projektanta.

Opłaty:
 • Uzgodnienie wolny od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
 • Do 30 dni od daty założenia projektu z możliwością przedłużenia terminu z uwagi na złożoność tematu w porozumieniu z projektantem

Jednostka odpowiedzialna:
 • Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52)582 27 84 lub 93.

Tryb odwoławczy:
 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje:
 1. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.
 2. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie: 
  1. komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
 3. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać: 
  1. dołączenia do projektu:    
   • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
   • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
  2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu w szczególności w sytuacji, gdy projekt:
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi;
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.